รายละเอียด

ข้อมูลที่แสดงมาจาก Cache

พอดีหนูจะทำเรื่ิองกู้ซั้อบ้าน ของธนาคารกสิกร ต้องใช้อะไรบ้างคะ

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารกสิกรไทย

...
ตอนนี้เราผ่อนบ้านกับเจ้าของโดยตรงอยู่มา 3 ปีแล้ว อยากจะทำแอบกลัวนิดนึ่งเลยจะทำเรื่องกู้ของธนาคารกสิกร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ เรามีร้านคาแคร์ แนะนำหน่อยคะ ร้อนใจมากๆ ขอรบกวนสอบถามคนที่เคยผ่านการกู้ธนาคารมาแล้วขอบคุณล่วงหน้านะคะ🙏🙏🙏

สมาชิกหมายเลข 6231199
สมาชิกหมายเลข 6231199
30 มกราคม 2565 เวลา 03:01:57 น.
...
สวัสดีค่ะคุณสมาชิกหมายเลข 6231199
หากสนใจสินเชื่อบ้าน กรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจ มีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ
- ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 30 ปี
- ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกันโดยบริษัท โพรเกรส แอพไพรซัล หรือบริษัทประเมินที่ธนาคารรับรอง คิดขั้นต่ำ 3,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติของผู้ขอกู้
- สัญชาติไทย
- อายุ 20  ปีขึ้นไป อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70  ปี
- กรณีเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระ ต้องประกอบธุรกิจ/อาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีผู้กู้ร่วมได้ไม่เกิน 3 คน และต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย รวมถึงคู่สมรสไม่จดทะเบียน ผู้กู้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน
- กรณีกู้เดี่ยว ต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กรณีกู้ร่วม ผู้กู้หลักและผู้กู้ร่วม ต้องมีรายได้รับสุทธิรวมกัน ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. เอกสารทั่วไป
- แบบฟอร์มใบสมัครคำขอสินเชื่อและหนังสือให้ความยินยอม ที่ผู้กู้และผู้กู้ร่วมกรอกรายละเอียดครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ(ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
- สำเนาทะเบียนบ้าน(ทุกหน้า)
- ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี ทั้งผู้กู้และคู่สมรสของผู้กู้หลัก/ร่วม)
- สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรสจดทะเบียน)
- หนังสือยืนยันสถานภาพสมรสจากลูกค้า หรือสำเนาทะเบียนบ้าน/สูติบัตรของบุตร (กรณีสมรสไม่จดทะเบียน)
- ใบสำคัญการหย่า หรือใบแจ้งความเลิกร้างกับคู่สมรส หรือใบมรณะบัตรสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล(ถ้าเปลี่ยน) (กรณีหม้าย)

2. เอกสารการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ ผู้ที่อ้างอิงรายได้จากกิจการ
เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 6 เดือนย้อนหลัง ในนามส่วนบุคคลหรือกิจการ
เอกสารแสดงรายรับทางการเงินอื่น ๆ

3. เอกสารหลักทรัพย์
- สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3 /นส.3ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า
- สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน(ทด.13)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/HomeLoan/Pages/Home.aspx ค่ะ หากเข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดสามารถเตรียมเอกสารไปยื่นได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาที่สะดวก จะทราบผลการอนุมัติภายใน 7  วันทำการ (กรณีเอกสารครบถ้วน) หรือสามารถกรอกรายละเอียดที่ลิงก์  https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/HomeLoan/Pages/Home.aspx ได้เลยนะคะ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 5 วันทำการค่ะ

ขอบคุณค่ะ

K8888
K8888
30 มกราคม 2565 เวลา 03:08:50 น.

อ่านต่อที่เว็บไซต์ PANTIP